Korting
image

Vul code hotel5 in en ontvang direct € 5,00 website korting

Beste Prijs Garantie
  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Fan ‘e moarn sieten der minsken oan de iterstafel dy’t seinen

Dat gasten haar herkennen vindt Martine Luchtenveld uit Jubbega het allerleukste van haar werk. Sinds vorig jaar is ze vakantie- en weekendkracht bij Hotel Restaurant Lunia in Oldeberkoop. “Fan ‘e moarn sieten der minsken oan de iterstafel dy’t seinen: ‘Dat is die aardige serveerster van gisteren’. Sa leuk.”

Vorig jaar juni ging Martine (20) voor het eerst aan de slag in Lunia. “Ik bin doe direkt yn it djippe goaid. Eins wist ik neat fan betsjinjen en sa. En it wie ek noch yn de drokke tiid fan Open Stal.” Gelukkig leerde ze snel en veel van haar collega’s. Bijvoorbeeld dat je een dienblad voor de vering op je vingertoppen moet houden, waar de huiswijn vandaan komt en hoe je servetten vouwt. “Dat doch ik deis fyftich oant hûndert kear.” Wat ze haar niet hoefden te leren, is gesprekken voeren met buitenlandse gasten. “Der komme hjir in protte minsken út it westen fan it lân. Faak ha se oer Open Stal lêzen en wolle dat wolris besjen. Mar we ha ek gasten út Ingelân, België en in soad út Dútslân. Ik ha seis jier Dútsk en Ingelsk hân, dat dêr rêd ik my goed mei. Mar as der Frânsen komme, gean ik oer op Ingelsk. Yn it Frânsk kin ik harren gjin kwaliteit biede.” Taal is echt haar ding, Martine is derdejaars student taalwetenschappen aan de universiteit in Groningen.

Ontbijtbuffet

Pannenkoekjes bakken, eieren koken, roeren in de scrambled eggs en vers brood uit de oven halen. Een doordeweekse werkdag begint voor Martine ’s ochtend om half zeven met het klaarmaken van het ontbijtbuffet. Zodra de gasten aan tafel schuiven, schenkt ze verse thee en koffie. “De lêste tiid begjin ik ek wol faak om tolve oere middeis. Dan doch ik ek noch in lyts stikje betsjinning by it diner.” Dat is het moeilijkste onderdeel van haar baan, vindt ze. Want van alle gerechten op de kaart moet een serveerster iets weten. “En ik ha noch net sa faak betsjinne mei it diner. Mar it is tagelyk ek wer hiel leuk, je witte fan alle produkten wat. Lêst hienen we bygelyks in nije húswyn, dan freegje ik gau even wêr’t dy ek mar wer weikaam.”

Twee keer per jaar

De Open Stal-periode, afgelopen weekend net afgelopen, is de drukste tijd bij Hotel Lunia. “We lizze midden op ‘e rûte, faak sit it terras dan middeis hielendal fol. Dan moatst wol oanpoatsje en hast jûns ek wol seare fuotten.” Het hotel is ook een geliefde uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten. “En wy ha faak minsken út ‘e sakenwrâld. Sa ha we no in Griek dy’t wurket foar in bedriuw op ‘e Gordyk.” Maar de meest bijzondere gast is misschien wel de mevrouw die twee keer per jaar komt logeren. “Sy is yn dit pân berne. Dan fertelt se yn welk keamerke se slept hat. Der is hjir fansels yn al dy jierren in soad ferboud mar se sjocht wol allegear lytse dinkjes fan eartiids.”